ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.TUTTERCARE.BE

Ondernemingsgegevens :

Tuttercare VOF

Wezelhof 25, 2400 MOL

info@tuttercare.be

BTW : BE1000.984.669

Bank : Belfius ( BE26 0636 6037 5429 )

 

Algemene bepalingen :

– in de algemene voorwaarden zal bovengenoemde webshop telkens vermeldt worden als Tuttercare

– onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker ( “Klant” ) van www.tuttercare.be. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant deze voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

 

Prijzen :

– Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW .

– Indien leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. U kan onze infopagina “Verzending” raadplegen voor mogelijke extra kosten.

– de opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod :

– Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tuttercare niet. Tuttercare is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts behouden tot een middelenverbintenis. Tuttercare is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

– Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over onze producten dan verzoeken we de Klant om vooraf contact op te nemen via info@tuttercare.be. Vragen die via social media worden gesteld moeten niet beantwoord worden.

– Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Tuttercare. Tuttercare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen :

– de Klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen :

– via kredietkaart

– via Ideal

– via bancontact

– Tuttercare is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst : 

– Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa

– De levering gebeurt door BPOST of POSTNL. Tuttercare behoudt zich het recht om hier zelf een beslissing over te nemen. Bekijk ook onze informatiepagina ivm verzending en mogelijk extra kosten bij fouten in adres, wijze van verzenden.

-Als de klant een bestelling wil annuleren door een fout die de Klant zelf heeft gemaakt, dan zal hiervoor een administratieve kost van 50 € aangerekend worden. Voor extra kosten, zie onze informatiepagina verzending.

– Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na deze periode mag de klant de overeenkomst éénzijdig verbreken.

– Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Tuttercare. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Eigendomsvoorbehoud :

– De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tuttercare.

– De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuttercare te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Herroepingsrecht :

– Herroepingsrecht is niet van toepassing omdat er niet kan worden bewezen dat er geen handelingen aan het product zijn gebeurt en zodanig de veiligheidsvoorschriften niet gegarandeerd zijn.

 

Garantie :

– De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop aan de eerste eigenaar. Bij wederverkoop vervalt de garantie.

– Om een beroep te doen op de garantie moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

– Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tuttercare zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling gemeld worden aan Tuttercare. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

– De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor dit ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstrukties of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

– Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te hebben, behoudens tegenbewijs door de Klant.

– De garantie is NIET overdraagbaar

 

Service / Klantendienst :

– Je kan uw vragen en klachten melden via email ( info@tuttercare.be ) of via post ( Wezelhof 25, 2400 MOL ). Bij klachten aanvaarden wij enkel een schriftelijke communicatie. Klachten doorgestuurd via social media worden niet aanvaard.

 

Tutorials / Workshops:

-Tuttercare® wenst te benadrukken dat onze tutorials en instructies uitsluitend bedoeld zijn voor informatieve doeleinden. Hoewel we ons uiterste best doen om nauwkeurige en nuttige informatie te verstrekken, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen, schade of letsel die kunnen optreden als gevolg van het foutief volgen van onze tutorials. Het correct en veilig uitvoeren van taken en activiteiten blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Sancties voor niet betaling :

– Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuttercare beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

– Onverminderd het voorgaande behoudt Tuttercare zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Privacy :

– De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

– We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Gebruik van cookies :

– We gebruiken enkel die cookies die van toepassing zijn om de goede werking van onze shop te garanderen ( en bij de koffie )

 

Wijziging voorwaarden :

– Tuttercare kan de algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

– Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzonderingen van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.